اطلاعیه /توقف موقت خدمات دفاتر پیشخوان در خصوص خدمت سامان دهی سهام متوفیان سهام عدالت

بازدیدها: 165

روابط عمومی کانون دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی کشور