اطلاعیه /استفاده از کارتن های با کیفیت در کلیه دفاتر پستی از تاریخ اول مهر سال جاری

Visits: 1604

استفاده از کارتن های با کیفیت (مطابق استانداردهای ابلاغ شده )در کلیه دفاتر پستی اعم از دولتی و خصوصی (دفاتر پیشخوان ،نمایندگان های قبول و دفاتر ict )با عنایت به ااستفاده از لفاف استاندارد از تاریخ اول مهر سال جاری

روابط عمومی کانون دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی کشور