خرید بیمه نامه مسئولیت مدنی طبق قانون الزامی می باشد…

Views: 146کانون/ طبق ماده11 قانون مسئولیت مدنی: «کارمندان دولت و شهرداری ها ومؤسسات وابسته به آنان،…