پیگیری امور صنفی دفاتر پیشخوان استان تهران

بازدیدها: 348 به اطلاع مدیران محترم دفاتر پیشخوان استان تهران می رساند به جهت تسهیل و…

مجمع کانون انجنهای صفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور آبان 1400

بازدیدها: 206

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی کانون انجمن های کارفرمایی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور

بازدیدها: 542به اطلاع کلیه انجمن های استانی محترم عضو کانون کشوری می رساند مجمع عمومی فوق…

آرزوی دیرین تشکیل انجمن استان تهران و یکپارچگی مجدد انجمنهای کشور برای پیگیری امور صنفی دفاتر در شرف تحقق است

بازدیدها: 166به گزارش روابط عمومی کانون انجمنهای صنفی دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی کشور مدتها…