کانون دفاتر پیشخوان

۵اسفند ،روز مهندس مبارک باد

بازدیدها: ۳۳

چه قابلِ ستایش‌اند

ذهن‌هایی؛

که محاسبه می‌کنند

و دست‌هایی؛

که می‌آفرینند!

خداوند

“مهندسان” را آفرید؛

تا جهان؛

هر روز زیباتر شود!

روز مهندس مبارک

روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور