کانون دفاتر پیشخوان

اطلاعیه /قابل توجه دفاتر پیشخوان خدمات دولت فاقد مدرک کارشناسی

بازدیدها: ۶۹۰

در پی تماس های مکرر دفاتر پیشخوان دولت فاقد مدرک کارشناسی و پیگیری های انجام شده و جلسات برگزار شده و هم چنین نگرانی این عزیزان با توجه به تاریخ پایان فروردین ۱۴۰۰حسب صحبت دبیر کل کانون با آقای مهندس ویسی مدیر کل صدور مجوزهای کشور اعلام نمودند مراتب جهت امضا وزیر محترم در حال پیگیری می باشد و به محض حصول نتبجه اعلام خواهد شد لذا دفاتر در این خصوص تامل نمایند .

روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور