کانون دفاتر پیشخوان

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی کانون انجمن های کارفرمایی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور

بازدیدها: ۱۶۷

به اطلاع کلیه انجمن های استانی محترم عضو کانون کشوری می رساند مجمع عمومی فوق العاده کانون در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۸ از ساعت ۹ الی ۱۳ در محل هتل المپیک برگزار می گردد لذا از کلیه اعضا دعوت بعمل می آورد با در دست داشتن معرفی نامه کتبی مهمور به مهر انجمن های استانی دارای اعتبار نامه با تاریخ معتبر در جلسه حضور بهم رسانند .

روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور