کانون دفاتر پیشخوان

تحلیل شرایط پنج سال آینده کشور

بازدیدها: ۹۵

تحلیل شرایط پنج سال آینده کشوربا هدف طراحی استراتژی های سرمایه گذاری و کسب و کار

هدف این تحلیل ارائه تصویری از مهم ترین پارامترهای اقتصادی -سیاسی موثر بر کسب و کارهای ایرانی است .

این تحلیل بر اساس اطلاعات در دسترس طراحی شده است .

  هیچ گونه ادعایی در مورد پیش بینی قطعی در آینده ندارد .

افق این تحلیل ۵ساله می باشد و بدیهی است که هر میزان که در زمان به پیش می رویم، برخی عدم قطعیت ها  تبدیل به قطعیت شده

و البته برخی پارامترها ،تبدیل به عدم قطعیت می شوند .

این تحلیل برای تصمیمات با افق ۵ساله است . به هیچ وجه نیاز به تحلیل ها و پیش بینی های کوتاه مدت را مرتفع نمی سازد .

برای دانلود فایل (pdf) اینجا کلیک کنید.

روابط عمومی کانون دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی کشور