کانون دفاتر پیشخوان

اطلاعیه/صورت جلسه هفتمین کمیته کشوری

بازدیدها: ۶۱۷قابل توجه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور کمیته رسیدگی به تخلفات کشوری…