کانون دفاتر پیشخوان

اطلاعیه /نتایج و تصمیمات هشتمین جلسه کمیته کشوری

بازدیدها: ۳۰۷قابل توجه انجمن های صنفی دفاتر پیشخوان کشور آخرین تصمصیمات کارگروه تخلفات کشوری برای دفاتر…

اطلاعیه در خصوص خدمات روابط کار

بازدیدها: ۳۳۴قابل توجه دفاتر پیشخوان خدمات دولت ارائه کننده خدمات  روابط کار  با عنایت به حجم…