اطلاعیه فوری / بروزرسانی سامانه صدور کارت بهداشت از تاریخ 1400/07/12الی 1400/07/17

بازدیدها: 1124

به اطلاع کلیه دفاتر محترم ارائه دهنده کارت بهداشت میرساند :

سامانه صدور کارت بهداشت به دلیل بروزرسانی و پاره ای از تغییرات از روز دوشنبه مورخ 1400/7/12 ساعت 18:00تا روز شنبه مورخ 1400/7/17ساعت 8:00 از دسترس خارج می گردد و امکان ارائه سرویس وجود ندارد .

این نکته را مد نظر داشته باشید کلیه درخواستهای تکمیل نشده در تاریخ 1400/07/12 از سامانه حذف می گردد ، بنابراین کلیه درخواستهای باز در سامانه تا قبل از غیر فعال شدن سامانه نهایی گردد.

هم چنین شایان ذکر است متقاضیانی که تاریخ انقضای کارت آنها در این بازه زمانی می باشد از روز شنبه 1400/07/17 تا پایان روز سه شنبه مورخ 1400/07/20 جهت تمدید کارت خود بدون پرداخت جریمه به دفاتر پیشخوان مراجعه نمایند.

رواط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور