مهلت تکمیل پرداخت درخواست های پرداخت نشده جهت صدور کارت بهداشت

بازدیدها: ۱۶۲

به اطلاع کلیه دفاتر محترم سراسر کشور می رساند به دلیل تغییر نرخ صدور کارت بهداشت ، کلیه درخواست هایی که در سامانه پرداخت آنها تکمیل نشده است در پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۸بایگانی می گردد و در صورت عدم تکمیل درخواست توسط دفتر تا قبل از تاریخ مذکور ، می بایست جهت ثبت درخواست مجدد هزینه توسط دفتر پیشخوان پرداخت گردد.خواهشمند است تا قبل از روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۸نسبت به تکمیل پرداخت درخواست های پرداخت نشده اقدام فرمایید.

روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور