قابل توجه دفاتر پیشخوان دولت ارائه کننده خدمات ثبت احوال

بازدیدها: 2224

با توجه به تقاضای ارائه خدمات اتباع از سوی وزارت کشور حسب اعلام آن وزارتخانه دفاتری که نسبت به ارائه کیفی خدمات مذکور اقدام ننمایند و با از ارائه خدمات استکاف نمایند در خدمات ثبت احوال آنها تجدید نظر خواهد شد.لذا ضرورت دارد که دفاتر عزیز در این خصوص اقدامات لازم را متناسب با اطلاعیه های صادره به انجام برسانند .

روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور