تمدید ارائه خدمات کارت سلامت صنوف از طریق دفاتر پیشخوان دولت سراسر کشور

Visits: 1001

به گزارش روابط عمومی کانون دفاتر پیشخوان دولت، ابلاغ معاونت محترم بهداشت،وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فرآیند ارائه کارت سلامت صنوف از طریق دفاتر پیشخوان دولت در سراسر کشور را تمدید نمود.
متن این ابلاغ به شرح ذیل می باشد؛
عطف به قرارداد شماره 3936/306 مورخ 09/10/1399 با موضوع ” واگذاری بخشی از فرآیند صدور کارت بهداشت کارکنان مشمول قانون اطلاع ماده (13) قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی به دفاتر پیشخوان دولت” فی مابین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شرکت فن آوران اطلاعات پیشخوان ایرانیان به شماره 129/ق/00 مورخ 01/07/1400 جهت اجرا و نظارت در شبکه دفاتر پیشخوان خدمات دولت در سراسر کشور ابلاغ می گردد.
بخشی از مفاد این قرارداد به شرح ذیل منعقد گردیده است؛
در راستای اجرای برنامه پنجم توسعه و پیرو قرارداد منعقد شده به شماره : 3936/306 مورخ 09/10/1400 بـا موضوع “واگذاری خدمات الکترونیک سلامت به دفاتر پیشخوان دولت” این قرارداد فی مابین وزارت بهداشت درمان ، آموزش پزشکی و شرکت فن آوران اطلاعات پیشخوان ایرانیان با شرایط و قیود ذیل منعقد می گردد.
• معاینات توسط پزشک مراکز خدمات جامع سلامت و کلیه افراد / مراکز دارای مجوز انجام معاینات سلامت شغلی طبق ضوابط و مقررات معاونت بهداشتی دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی انجام می پذیرد؛
• آزمایشات توسط آزمایشگاه های تشخیص طبی خصوصی یا دولتی دارای مجوز رسمی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، طبق ضوابط و مقررات معاونت بهداشتی دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی انجام می پذیرد؛
• مدت اعتبار کارت طبق نظر وزارت بهداشت، توسط سامانه سیب و به صورت الکترونیکی تعیین می گردد؛
• مشمولیت جریمه دیر کرد تمدید کارت طبق نظر وزارت بهداشت، توسط سامانه سیب و به صورت الکترونیکی تعیین می گردد؛
• حسب توافق، مدیریت فنی و نظارت عالیه پیمانکار از طریق درگاه الکترونیکی ملی شبکه دفاتر پیشخوان خدمات دولت www.epishkhan.ir ارائه خواهد شد.
مدت این قرارداد به مدت چهار سال تمام شمسی تعیین شده است.
شایان ذکر می باشد، انعقاد قرارداد کارت سلامت صنوف پیش از این به صورت انفرادی با دانشگاه های مربوطه منعقد می گردید، که طی این قرارداد فرآیند مذکور به صورت متمرکز در سراسر کشور تمدید شد.

 

 

روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان دولت – کد خبر: ۴۰۲۴10۰۱

پیوند یکتا: https://epishkhan.org/?p=15830