نحوه بررسی پرونده مالیاتی دفاتر پیشخوان دولت مشخص شد…

Visits: 3144

به گزارش روابط عمومی، پیرو مکاتبه دبیر کل کانون کشوری دفاتر پیشخوان دولت با رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور نحوه محاسبه درآمد مالیاتی دفاتر پیشخوان دولت مشخص گردید.
در این دستورالعمل که در مورخ 21 تیر ماه 1402 به مدیران کل امور مالیاتی ارسال گردیده با اشاره به این موضوع که وجوه واریزی از طریق پایانه ها و درگاه های پرداخت بابت حق الزحمه خدمات دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور شامل مجوه مربوط به حساب های دولتی و یا پرداختی نهاد مرکزی آن ها نیز بوده و تماماً جزو درآمد مودیان نمی باشد. لذا ضروری است، ادارات کل امور مالیاتی در زمان رسیدگی به اظهارنامه های منتخب برای حسابرسی مالیاتی این دسته از مودیان، اطلاعات درآمدی ایشان را به تفکیک مبالغ متعلق به مودی (شامل، کارمزد، سود و …) و نیز مبالغ پرداختی به سایر حساب ها ( که مودی وظیفه اخذ مبالغ تعیین شده و واریز آن ها به حساب های مربوطه را در چارچوب مقررات موضوعه دارد)، ملحوظ نظر قرار دهند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان دولت – کد خبر: ۴۰۲۴2401
پیوند یکتا: https://epishkhan.org/?p=15867