نشست کاری روسا و مسئولین کانون های خدماتی کشور

Views: 216

گزارش روابط عمومی کانون دفاتر پیشخوان دولت؛ جلسه کاری روساء و کانون‌های خدماتی کشور در محل کانون سردفتران اسناد رسمی با حضور آقایان خندانی رئیس کانون سر دفتران اسناد رسمی– مظفری رئیس کانون دفاتر ازدواج و طلاق– فلاح دبیرکل کانون انجمن‌های صنفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور– روحانی نیا رئیس کانون دفاتر خدمات قضائی– فتحی رئیس سازمان نظام روانشناسی کشور– قرابی معاون پارلمان کانون کارشناسان کشور– الیاسی دادستان سازمان ثبت اسناد و جمعی دیگر از کارشناسان و مسئولین حوزه های مربوطه برگزار گردید در این جلسه ضمن بررسی مفاد قانون برنامه هفتم توسعه و نقش تشکلهای تخصصی در آن، با آسیب شناسی مفاد تدوین شده بر لزوم هماهنگی و رایزنی با بخشهای قانون گذاری و تهیه طرح‌های توجیهی برای آگاهی مسئولین تاکید گردید.

همچنین مقرر شد تا مطالعات و اسناد تدوین شده فی مابین حاضرین مبادله و نسبت به برنامه ریزی برای پیگیری امور با توجه به ظرفیت‌های هریک از تشکل‌ها اقدام گردد. در این جلسه مقرر گردید ظرفیت‌های فعالیت های مشترک مجموعه ها نیز مورد بررسی و جمع بندی قرار گیرد.

 

 

 

روابط عمومی کانون انجمن های کارفرمایی دفاتر پیشخوان

خدمات دولت و بخش عمومی کشور