استفاده از لوگوی پست بانک در تابلو و محیط دفاتر پیشخوان تخـلف محسوب میشود !!

بازدیدها: 108

قابل توجه دفاتر پیشخوان خدمات دولت؛
با عنایت به اظهار نارضایتی شرکت پست بانک ایران مبنی بر استفاده از لوگوی شرکت مزبور در تابلو و محیط دفاتر و نظر به اینکه شرکت پست بانک فاقد خدمات بانکی در دفاتر می باشد، لذا جهت جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی از نام و آرم مربوطه، بفوریت به کلیه دفاتر ابلاغ گردد که نسبت به جمع آوری نام و لوگوی شرکت در فضای محیطی دفتر و احیانا تابلو سر درب تجاری  دفاتر اقدام و در صورت تخطی از مورد مزبور، بدلیل عدم قرارداد ارایه خدمات آن شرکت با دفاتر مزبور، به ناظرین محترم تاکید شود در نظارتهای انجام شده به مورد فوق توجه ویژه داشته و در صورت عدم رعایت موارد ابلاغی، تخلف دفاتر را با مستندات به کمیته استانی رسیدگی به تخلفات برای اعمال مقررات مطابق ردیف ١٥ جدول ١-٤ مفاد اصول حاکم بر صدور پروانه دفاتر پیشخوان ارسال نمایند.

————————————————————————————————————————————–

https://epishkhan.org/images/1402/osuleHakemBarDafater.pdf :دریافت مصوبه

————————————————————————————————————————————–

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان دولت- کد خبر:40270041