افزایش قیمت نرخ خدمت صدور کارت بهداشت

Visits: 120

روابط عمومی؛ به استحضار دفاتر محترم پیشخوان خدمات دولت می رساند با عنایت به پیگیری های صورت گرفته و هماهنگی سازمان محترم تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی و همچنین وزارت محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در خصوص سرویس کارت بهداشت در درگاه epishkhan.ir قیمت پوکه کارت بهداشت به مبلغ 150.000ریال افزایش یافته و این تغییر قیمت بر روی نرخ دریافتی دفاتر اعمال گردید است.

 

 

 

 

 

 

 

روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت