صورتجلسه نهمین جلسه کمیته کشوری به تاریخ 99/06/18 استان قم

Views: 52روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی کشور

نامه مدیر کل دفتر نظارت بر خدمات پستی و دفاتر پیشخوان خدمات در خصوص اهمیت احراز هویت مشتریان

Views: 365روابط عمومی کانون دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی کشور

تصویب نامه هیات محترم وزیران در خصوص ماده 24تعرفه های خدمات بهداشت محیط

Views: 183روابط عمومی کانون دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی کشور

قطع سرویس به دلیل عدم رعایت پروتکل های بهداشتی بیماری کرونا

Views: 338روابط عمومی کانون دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی کشور

صورتجلسه هشتمین جلسه کمیته کشوری اردبیل

Views: 136صورتجلسه هشتمین جلسه کمیته کشوری اردبیل به تاریخ 99/04/10 روابط عمومی کانون دفاتر پیشخوان دولت…

صورتجلسه هشتمین جلسه کمیته کشوری استان گیلان

Views: 119صورتجلسه هشتمین جلسه کمیته کشوری استان گیلان به تاریخ99/04/10 روابط عمومی کانون دفاتر پیشخوان دولت…