بررسی نرخ دفاتر پیشخوان در ستاد تنظیم بازار…

Visits: 819نامه دفتر رئیس جمهور جهت بررسی افزایش نرخ دفاتر در ستاد تنظیم بازار… روابط عمومی…