بخشنامه معاون اول رییس جمهور در خصوص قانون مالیات های مستقیم

بازدیدها: 227تصویر بخشنامه معاون اول محترم رییس جمهور در خصوص بند 7 تبصره (8 ) الحاقی…