بخشنامه معاون اول رییس جمهور در خصوص قانون مالیات های مستقیم

بازدیدها: 240

تصویر بخشنامه معاون اول محترم رییس جمهور در خصوص بند 7 تبصره (8 ) الحاقی ماده (169)  قانون مالیات های مسقیم جهت اطلاع همکاران محترم در دفاتر پیشخوان دولت ارائه می گردد .

تنظیم