مجوزهای کاغذی تا۲۵ اریبهشت اعتباردارد

Views: 170رئیس مرکز بهبود محیط کسب وکار گفت:افرادی که مجوز کسب وکارآنهاکاغذی است تا۲۵ اردیبهشت ماه…