مجوزهای کاغذی تا۲۵ اریبهشت اعتباردارد

Views: 170

رئیس مرکز بهبود محیط کسب وکار گفت:افرادی که مجوز کسب وکارآنهاکاغذی است تا۲۵ اردیبهشت ماه فرصت دارند الکترونیکی کنند در غیراینصورت ازدریافت خدمات دولتی محروم می شوند.
به گزارش روابط عمومی کانون سراسری انجمن های صنفی دفاتر پیشخوان دولت وبخش عمومی؛ سیدامیرسیاح در آیین رونمایی از طرح شناسه یکتا وخدمات صدور مجوزها در دفاتر پیشخوان دولت گفت:طرح شناسه یکتا به صورت صددرصدی در شهرهای کوچک اجراشده وباسرعت خوبی در حال اجراست وبااتصال دفاتر پیشخوان دولت به طرح شناسه یکتا وخدمات صدور مجوزها این روند شناسه یکتا باسرعت بیشتردر شهرهای کوچک اجرامی شود واین روند تا۲۵ اردیبهشت ماه کامل می شود.
وی ادامه داد:اتصال دفاتر پیشخوان دولت در اجرایی شدن این طرح بسیارکمک می کند چراکه بسیارب ازافراد بامراجعه به این دفاتر در مدت زمان ۴تا۵دقیقه می توانند مجوزهاب کاغذی خودرا الکترونیکی کنند.
سیاح خاطرنشان کرد:درصورتی که افراد مجوزهای کاغذی خودرا تا زمان قانونی ۲۵ اردیبهشت ماه است انجام ندهند به مرور از دریافت خدمات دولتی محروم می شوند

 

 

 

 

 

 

 

 

روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت – 403023002