سامانه ثبت سهام عدالت متوفیان در درگاه ملی دفاتر پیشخوان

Views: 32289ثبت_درخواست_انتقال_سهام_عدالت_متوفیان (2)روابط عمومی کانون، سهام عدالت یکی از سیاست‌های حمایتی و اقتصادی دولت از اقشار…