کانون دفاتر پیشخوان

اطلاعیه در خصوص خدمات روابط کار

بازدیدها: ۳۹۰

قابل توجه دفاتر پیشخوان خدمات دولت ارائه کننده خدمات  روابط کار

 با عنایت به حجم مراجعات بورس متاسفانه تعدادی از دفاتر از ارائه خدمات خودداری نموده .این امر موجب نارضایتی وزارت محترم کار گردیده است . لذا با عنایت به موارد فوق در صورت مراجعه متقاضیان و عدم ارائه خدمات و گزارش واصله و یا بازرسی های حضوری نسبت به قطع سرویس روابط کار دفتر و ارجاع به کمیته تخلفات اقدام خواهد شد .

روابط عمومی کانون دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی کشور

#روابط کار #تخلفات #دفتر پیشخوان #دفاتر پیشخوان دولت