اطلاعیه در خصوص خدمات روابط کار

بازدیدها: 416

قابل توجه دفاتر پیشخوان خدمات دولت ارائه کننده خدمات  روابط کار

 با عنایت به حجم مراجعات بورس متاسفانه تعدادی از دفاتر از ارائه خدمات خودداری نموده .این امر موجب نارضایتی وزارت محترم کار گردیده است . لذا با عنایت به موارد فوق در صورت مراجعه متقاضیان و عدم ارائه خدمات و گزارش واصله و یا بازرسی های حضوری نسبت به قطع سرویس روابط کار دفتر و ارجاع به کمیته تخلفات اقدام خواهد شد .

روابط عمومی کانون دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی کشور

#روابط کار #تخلفات #دفتر پیشخوان #دفاتر پیشخوان دولت