کانون دفاتر پیشخوان

اطلاعیه / ضرورت اقدام ۳ماه قبل از انقضای پروانه دفتر

بازدیدها: ۲۵۹

قابل توجه کلیه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور 

با عنایت به مفاد آیین نامه اصول حاکم بر صدور پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت که دفاتر را ملزم به اقدام از ۳ماه قبل از انقضای

تاریخ پروانه می نماید و این امر به صورت الکترونیکی در درگاه به دفاتر اطلاع رسانی می شود و هم اینک دفاتر زیادی دچار مشکل

در تمدید پروانه شده اند،انتظار دارد تا دفاتر محترم به منظور جلوگیری از بروز هر گونه مشکل و خسارت به سازمان تنظیم مقررات

منطقه مربوطه مراجعه و اقدامات لازم را طبق روال به مرحله اجرا در آورند .

 

روابط عمومی کانون دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی کشور