اطلاعیه / ضرورت اقدام 3ماه قبل از انقضای پروانه دفتر

بازدیدها: 274

قابل توجه کلیه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور 

با عنایت به مفاد آیین نامه اصول حاکم بر صدور پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت که دفاتر را ملزم به اقدام از 3ماه قبل از انقضای

تاریخ پروانه می نماید و این امر به صورت الکترونیکی در درگاه به دفاتر اطلاع رسانی می شود و هم اینک دفاتر زیادی دچار مشکل

در تمدید پروانه شده اند،انتظار دارد تا دفاتر محترم به منظور جلوگیری از بروز هر گونه مشکل و خسارت به سازمان تنظیم مقررات

منطقه مربوطه مراجعه و اقدامات لازم را طبق روال به مرحله اجرا در آورند .

 

روابط عمومی کانون دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی کشور