اطلاعیه /صورتجلسه هفتمین جلسه کمیته کشوری به تاریخ 99/02/24 به تفکیک 4استان

بازدیدها: 370

صورتجلسه هفتمین جلسه کمیته کشوری به تاریخ 99/02/24 به تفکیک استان همدان ،گلستان ،کرمان و آذربایجان غربی

روابط عمومی کانون دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی کشور