کانون دفاتر پیشخوان

اطلاعیه /صورتجلسه هفتمین جلسه کمیته کشوری به تاریخ ۹۹/۰۲/۲۴ به تفکیک ۴استان

بازدیدها: ۳۳۵

صورتجلسه هفتمین جلسه کمیته کشوری به تاریخ ۹۹/۰۲/۲۴ به تفکیک استان همدان ،گلستان ،کرمان و آذربایجان غربی

روابط عمومی کانون دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی کشور