تعرفه ارائه خدمات تلفن ثابت در دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی و دفاتر فروش و خدمات حضوری دارندگان پروانه ارائه خدمات تلفن ثابت

بازدیدها: 671

روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور