نامه جناب آقای حی شاد مدیر کل محترم نظارت بر خدمات پستی و دفاتر به ریاست محترم اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران در خصوص اجرای ماده 2از تبصره ماده 12آِیین نامه اجرایی ضوابط صدور پروانه کسب و کار مبنی بر فعالیت دفاتر پیشخوان

بازدیدها: 236

روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور