ارائه خدمت خارج از نشانی دفتر پیشخوان معین شده منجر به لغو پروانه می شود…

Visits: 508

 

ارائه خدمت خارج از نشانی دفتر پیشخوان معین شده منجر به لغو پروانه می شود…

کانون/در پی مکاتبه سازمان تنظیم و اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان تهران مبنی بر عدم رعایت موارد اصول حاکم بر دفاتر و حسب ابلاغ فوق طبق مفاد ردیف 8 جدول شماره 1-4 پیوست شماره 2 مصوبه شماره 2جلسه 317 کمیسیون تنظیم تنظیم مقررات ارتباطات، ارائه خدمات در مکانی غیر از مکان و نشانی تعیین شده در پروانه بدون موافقت دبیرخانه کارگروه در همان نوبت اول منتهی به لغو پروانه خواهد شد.

متن نامه به شرح ذیل می باشد؛

پیرو مباحث مطروحه در اولین جلسه هم اندیشی که جهت افزایش سطح کارائی و اثر بخشی و رفع مشکلات ودغدغه های دارندگان پروانه فعالیت دفاتر پیشخوان خدمات دولت و ict روستائی استان تهران در تاریخ ١٤٠٢/٣/١ برگزار گردید دستور فرمائید با توجه به اینکه علت اکثر تخلفات دارندگان پروانه یاد شده ، عدم اطلاع از محتوای اصول حاکم بر صدور پروانه و پیوستهای آن میباشد ؛ در این مرحله مفاد ردیف ٨ جدول شماره ١-٤ پیوست شماره ٢ مصوبه شماره ٢ جلسه ٣١٧ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات از طریق درگاه / سامانه پیامکی آن کانون به دفاتر مذکور منعکس و مورد
یادآوری واقع گردد.
ردیف شماره ٨ جدول شماره ١-٤ : ارائه خدمات در مکانی غیر از مکان و نشانی تعیین شده در پروانه بدون موافقت دبیرخانه کارگروه در همان نوبت اول منتهی به لغو پروانه خواهد شد.

————————————————————————————————————————————–

https://epishkhan.org/images/1402/osuleHakemBarDafater.pdf :دریافت مصوبه

————————————————————————————————————————————–

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان دولت – کد خبر :40252501