بهینه سازی روش ها و تغییرات در روند اجرائی خدمات سازمان ثبت احوال

Visits: 40

کلیه دفاتر پیشخوان خدمات دولت ارائه کننده خدمات ثبت احوال، تا پایان برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی می بایست طی دو روز در هفته لاشه های شناسنامه های تعویضی را به ادارات معین ارسال کنند.

متن اطلاعیه به شرح ذیل می باشد”
اطلاعیه قابل توجه کلیه دفاتر پیشخوان خدمات دولت استان تهران
ارائه خدمات ثبت احوال احتراماً با توجه به تغییرات در روند اجرائی خدمات سازمان ثبت احوال کشور و بهینه سازی روشها از کلیه دفاتر پیشخوان دولت ارائه کننده خدمات درخواست میگردد برای دو هفته پیش روی و تا پایان برگزاری پرشور انتخابات مجلس شورای اسلامی طی دو روز در هفته با ادارات معین برای رساندن لاشه شناسنامه های تعویضی اقدام نمایند. بدیهی است به محض جمع بندی و ابلاغ سازمان رویه آتی برای موضوع لاشه شناسنامه خدمت همکاران محترم ابلاغ خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روابط عمومی کانون انجمنهای کارفرمایی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور