رونمایی از طرح شناسه یکتا وخدمات صدور مجوزهادر دفاتر پیشخوان

Views: 117

دبیرکل کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت وبخش عمومی کشور گفت:رونمایی از طرح شناسه یکتا وخدمات صدور مجوزها اتفاق مهم در توسعه کسب وکارها در کشور است.
به گزارش روابط عمومی کانون سراسری انجمن های صنفی دفاتر پیشخوان دولت وبخش عمومی ؛علی فلاح حقیقی در آیین رونمایی از طرح شناسه یکتا وخدمات صدور مجوزها در دفاتر پیشخوان گفت:طرح ارائه شناسه یکتا وخدمات صدور مجوزها گامی در زمینه توسعه دولت الکترونیک وهوشمند سازی خدمات است وهمزمان در ۱۳هزار دفتر پیشخوان دولت تانقطه صفرمرزی ارائه خدمات صدور مجوز وشناسه یکتا دارد .
وی ادامه داد:کلیه کسانی که توانخواه هستند وبه هردلیلی ظرفیت استفاده از درگاه ملی راندارند می توانند به شبکه مراجعه کنند وبراساس برنامه ریزی صورت گرفته درخواست خودرا ثبت کنند.
فلاح حقیقی افزود:نرخ مصوب ثبت درخواست ۳۰هزارتومان است ومتقاضیان می توانند شناسه خودرا الکترونیکی کنند ودرفرایند صدور مجوز بدنبال توسعه هستیم ودر قالب مشاوره به هموطنان در حوزه کسب وکار کمک کنیم تا فرایند ثبت درخواست آنها تسهیل شود.
وی بااشاره به مدت زمان ثبت درخواست خاطرنشان کرد:ظرف مدت ۴تا۵دقیقه اپراتور فرایند مجوز کسب وکار در شناسه یکتا را ثبت می کند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت – 403023001