خدمات جدید سازمان امورمالیاتی (سامانه خادم)

Views: 1343

احتراما باعنایت به آماده شدن بستر خدمات سامانه خادم (ماده۱۰۰،مالیات مستغلات ،مالیات بردرآمد مشاغل)وارسال لیست ۸۰۰۰دفترفعال دراین حوزه به سازمان محترم امورمالیاتی باهدف کاهش هزینه وتسریع وتسهیل فعالسازی دفاترجهت ارائه سرویس واحتمالا فازبندی این امر براساس شاخص های تعیین شده ازسوی سازمان امور مالیاتی ،لازم است دفاتر به شرح ذیل حداکثر ظرف ۴۸ ساعت آینده اقدام نمایند.
مدیران دفاتر متقاضی این سرویس در بخش پروفایل خود در درگاه epishkhan.ir نسبت به تهیهlp استاتیک اینترنتی خود مطابق باشکل زیراقدام وتاییدنمایید.

درصورت ابهام در خصوص این سرویس عزیزان می توانند باشماره تماس ۸۷۶۸۲۰۰۰ واحدمرکز پاسخگویی تماس حاصل نمایند.

 

 

 

 

 

 

روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت- 403023003