جلسه روسای انجمن های صنفی دفاتر پیشخوان برگزارشد

Views: 74

جلسه روسای انجمن های صنفی دفاتر پیشخوان دولت به منظور بررسی فعالیت ورفع مشکلات دفاتر برگزارشد.
به گزارش روابط عمومی کانون سراسری انجمن های صنفی دفاتر پیشخوان دولت وبخش عمومی؛دراین جلسه دبیرکل کانون انجمن های صنفی دفاتر پیشخوان ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت ریاست محترم جمهور وهیات همراه یک دقیقه سکوت کردند وپس از ذکر سکوت وادای احترام وذکر فاتحه ای برای شهدای خدمت جلسه آغاز ودرابتدا آئین نامه پشتیبانان استانی مورد بحث وبررسی قرارگرفت.
در ادامه فرایند محاسبات نرخ خدمات برای سال ۱۴۰۳بررسی وجزئیات ارائه شده به سازمان تنظیم ومقرارت تدوین ومورد بحث وبررسی قرارگرفت.
بنابراین گزارش یکی از موارد اعتراض جدی انجمنها به عدم ابلاغ نرخ در ابتدای سال بود که هرساله باتاخیر زیاد انجام می شود ومقرر شد تا تغییر مجدد ازمراجع وتغییر رویکرد در خصوص نرخ پایه خدمات متناسب بانرخ تورم صورت پذیرد.
در ادامه آخرین اقدامات انجام شده در خصوص لایحه پیشنهادی در کمیسیون تخصصی دولت مورد بحث وبررسی قرارگرفت وهریک از اعضا نقطه نظرات خود را اعلام کردند.
درپایان جلسه بابرسی پیشنهادات ارائه شده در خصوص آئین نامه اصول حاکم وانتظارات انجمنها که به سازمان تنظیم ارائه گردیده وتصمیمات اتخاذشده ودر خصوص مساحت دفاتر مقرر گردید تامراتب پس ازابلاغ آخرین تغییرات کمیسیون بررسی واقدامات لازم بامشارکت انجمنهای استان درتعامل بابخشهای مختلف صورت پذیرد.

 

 

 

 

روابط عمومی کانون سراسری انجمن های صنفی دفاتر پیشخوان دولت وبخش عمومی