هیچ انحصاری در ارائه خدمات سازمان مالیاتی سامانه خادم کشور وجود ندارد.

Views: 97

با عنایت به ضوابط اعلام شده و حسب مذاکرات و اقدامات فنی صورت گرفته ارائه خدمات خادم که در ابتدای راه خود میباشد و برای دفاتر فعال خواهد شد و ادعای اخذ انحصاری خدمات مذکور صرفاً جنبه تبلیغی دارد و اساساً سازمان مالیاتی هیچ انحصاری در این خصوص ندارد.

روابط عمومی کانون انجمنهای کارفرمایی دفاتر خدمات دولت و بخش عمومی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کد خبر: 403033102