پلمپ برخی دفاتر پیشخوان دولت به دلیل عدم رعایت پروتکل های بهداشتی

بازدیدها: 450

در راستای اجرای طرح ستاد ملی مبارزه با کرونا ، برخی از دفاتر پیشخوان دولت به دلیل عدم رعایت پروتکل های بهداشتی ،از طرف کارشناسان محترم

وزارت بهداشت پلمپ گردیدند .

روابط عمومی کانون دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی کشور