بررسی نرخ دفاتر پیشخوان در ستاد تنظیم بازار…

بازدیدها: 702نامه دفتر رئیس جمهور جهت بررسی افزایش نرخ دفاتر در ستاد تنظیم بازار… روابط عمومی…

دستور اقدام معاون اول رئیس جمهور جهت افزایش نرخ دفاتر پیشخوان دولت؛

بازدیدها: 1589دستور اقدام معاون اول رئیس جمهور جهت افزایش نرخ دفاتر پیشخوان دولت؛ بعد از ارسال…