اطلاعیه شماره(1) شناسایی دفاتر متقاضی شناسه ملی کارآفرینی در شبکه پیشخوان دولت

Visits: 4214 نظر به ضرورت شناسایی و برنامه ریزی آموزشی برای ۵۰۰ دفتر منتخب در فاز…