مجمع عمومی عادی سالیانه کانون دفاتر پیشخوان

بازدیدها: 95 آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه کانون انجمن های کارفرمایی دفاتر پیشخوان خدمات دولت…

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی کانون انجمن های کارفرمایی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور

بازدیدها: 554به اطلاع کلیه انجمن های استانی محترم عضو کانون کشوری می رساند مجمع عمومی فوق…