مجمع عمومی عادی سالیانه کانون دفاتر پیشخوان

Views: 298

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه کانون انجمن های کارفرمایی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور

 

مجمع عمومی سالیانه کانون در روز سه شنبه مورخ 1402/03/02 از ساعت 10 لغایت 12
دستور جلسه: 1- ارائه گزارش عملکرد کانون 2- ارائه گزارش مالی کانون توسط خزانه دار 3- ارائه گزارش بازرسی و تصویب صورتهای مالی 4- انتخاب بازرسان 5- انتخاب روزنامه کثیر الانتشار 6- سایر موارد
در محل کانون برگزار می گردد، لذا از کلیه اعضاء دعوت به عمل می آورد با در دست داشتن معرفی نامه کتبی ممهور به مهر انجمن استانی دارای اعتبار نامه با تاریخ معتبر در جلسه حضور به هم رسانند.
هیئت مدیره