مجمع عمومی عادی سالیانه کانون دفاتر پیشخوان

Views: 298 آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه کانون انجمن های کارفرمایی دفاتر پیشخوان خدمات دولت…

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی کانون انجمن های کارفرمایی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور

Views: 872به اطلاع کلیه انجمن های استانی محترم عضو کانون کشوری می رساند مجمع عمومی فوق…