بررسی نرخ دفاتر پیشخوان در ستاد تنظیم بازار…

Visits: 819نامه دفتر رئیس جمهور جهت بررسی افزایش نرخ دفاتر در ستاد تنظیم بازار… روابط عمومی…

دبیر کل کانون کشوری دفاتر پیشخوان به خــدا متوسل شد…

Visits: 616به گزارش روابط عمومی کانون، بعد از پیگیری های چهار ساله در خصوص مشکلات دفاتر…