بلاگ

آقای حمید شهبازی کد 5386 حوزه انتخاباتی ” تهران، ری، شمیرانات، پردیس، اسلامشهر”

Visits: 51با سلام خدمت همکاران محترم در سراسر کشور با عنایت به ضرورت حضور پرشور در انتخابات برای…

خانم زینب سادات صفوی حوزه انتخاباتی “اصفهان”

Visits: 454با سلام خدمت همکاران محترم در سراسر کشور با عنایت به ضرورت حضور پرشور در…

آقای حمید رضا سیفی کد 5176 حوزه انتخاباتی ” تهران، ری، شمیرانات، پردیس، اسلامشهر”

Visits: 75با سلام خدمت همکاران محترم در سراسر کشور با عنایت به ضرورت حضور پرشور در انتخابات برای…

آقای علی اصغر یوسف نژاد حوزه انتخاباتی “مازندران”

Visits: 12با سلام خدمت همکاران محترم در سراسر کشور با عنایت به ضرورت حضور پرشور در انتخابات…

سید محمدحسین لطفی آشتیانی کد 7398 حوزه ا نتخاباتی ” تهران، ری، شمیرانات، پردیس، اسلامشهر”

Visits: 13با سلام خدمت همکاران محترم در سراسر کشور با عنایت به ضرورت حضور پرشور در انتخابات…

اصولگرایان مردمی تهران حوزه انتخاباتی ” تهران، ری، شمیرانات، پردیس، اسلامشهر”

Visits: 24با سلام خدمت همکاران محترم در سراسر کشور با عنایت به ضرورت حضور پرشور در انتخابات…