کانون دفاتر پیشخوان

اطلاعیه /تصمیمات شانزدهمین جلسه کمیته کشوریه به تاریخ ۹۹/۱۲/۱۹به تفکیک استانها

بازدیدها: ۴۵۵برای دریافت فایل PDF صورتجلسه چهاردهمین جلسه  کمیته کشوری رو استانها کلیک نمایید . صورتجلسه…

دوره آموزش تخصصی بورس ویژه دفاتر پیشخوان

بازدیدها: ۱۳۲  🔹کارگزاری مفید|پیشرفت مداوم🔹 📣 دوره آموزش تخصصی بورس ویژه دفاتر پیشخوان 🔴 جلسه نهم:…

اطلاعیه/ صورتجلسه دوازدهین کمیته کشوری به تاریخ ۹۹/۰۸/۰۶ استان زنجان

بازدیدها: ۹۱ روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور

اطلاعیه / صورتجلسه دوازدهمین کمیته کشوری به تاریخ ۹۹/۰۸/۰۶ استان کردستان

بازدیدها: ۴۹ روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور

اطلاعیه / صورتجلسه دوازدهمین جلسه کمیته کشوری به تاریخ ۹۹/۰۸/۰۶استان اصفهان

بازدیدها: ۴۸روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور

اطلاعیه / صورتجلسه دوازدهمین جلسه کمیته کشوری به تاریخ ۹۹/۰۸/۰۶ استان بوشهر

بازدیدها: ۳۲روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور