کانون دفاتر پیشخوان

دوره آموزش تخصصی بورس ویژه دفاتر پیشخوان

بازدیدها: ۱۲۲  🔹کارگزاری مفید|پیشرفت مداوم🔹 📣 دوره آموزش تخصصی بورس ویژه دفاتر پیشخوان 🔴 جلسه نهم:…

اطلاعیه/ صورتجلسه دوازدهین کمیته کشوری به تاریخ ۹۹/۰۸/۰۶ استان زنجان

بازدیدها: ۸۵ روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور

اطلاعیه / صورتجلسه دوازدهمین کمیته کشوری به تاریخ ۹۹/۰۸/۰۶ استان کردستان

بازدیدها: ۴۱ روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور

اطلاعیه / صورتجلسه دوازدهمین جلسه کمیته کشوری به تاریخ ۹۹/۰۸/۰۶استان اصفهان

بازدیدها: ۴۰روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور

اطلاعیه / صورتجلسه دوازدهمین جلسه کمیته کشوری به تاریخ ۹۹/۰۸/۰۶ استان بوشهر

بازدیدها: ۲۹روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور

اطلاعیه /تصمیمات دوازدهمین جلسه کمیته کشوری به تاریخ ۹۹/۰۸/۰۶ استان خراسان رضوی

بازدیدها: ۲۴روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور