اطلاعیه /مکاتبات فیما بین کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت و شرکت ملی پست در خصوص مشکلات دفتر پیشخوان 72161909و منطقه پستی جنوب غرب استان تهران

Views: 160

برای دانلود فایل pdf   تصویر 1و تصویر 2  کلیلک نمایید .

روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور