کانون دفاتر پیشخوان

اطلاعیه / اختلال موقت در خط ۶۱۹۱۲۲۲۲ مرکز تماس کانون کشوری دفاتر پیشخوان دولت

بازدیدها: ۵۰ضمن عرض پوزش به اطلاع دفاتر محترم می رساند به علت اختلال در شبکه مخابراتی،…

جلسه ویدئو کنفرانس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی برگزار شد

بازدیدها: ۱۱۰جلسه ویدئو کنفرانس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی برگزار شد. در این جلسه که…

اطلاعیه /نامه آقای دکتر فلاح دبیر کل کانون به جناب آقای حی شاد مدیر کل محترم دفتر نظارت بر خدمات پستی و دفاتر پیشخوان

بازدیدها: ۱۱۱روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور

احیای دولت الکترونیک با کرونا ؟

بازدیدها: ۸۷به گزارش روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت به نقل از روزنامه دنیای…

اطلاعیه / رعایت پروتکل های بهداشتی در ایام حاد کرونا

بازدیدها: ۲۱۲روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور

اطلاعیه / بیانیه انجمن های صنفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور

بازدیدها: ۴۴۰روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور