کانون دفاتر پیشخوان

صورتجلسه نهمین جلسه کمیته کشوری به تاریخ ۹۹/۰۶/۱۸ استان خراسان شمالی

بازدیدها: ۴روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی کشور

صورتجلسه نهمین جلسه کمیته کشوری به تاریخ ۹۹/۰۶/۱۸ استان گلستان

بازدیدها: ۱روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی کشور

صورتجلسه نهمین جلسه کمیته کشوری به تاریخ ۹۹/۰۶/۱۸ استان قم

بازدیدها: ۳روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی کشور

نامه مدیر کل دفتر نظارت بر خدمات پستی و دفاتر پیشخوان خدمات در خصوص اهمیت احراز هویت مشتریان

بازدیدها: ۲۰۵روابط عمومی کانون دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی کشور

صورتجلسه هشتمین جلسه کمیته کشوری اردبیل

بازدیدها: ۹۶صورتجلسه هشتمین جلسه کمیته کشوری اردبیل به تاریخ ۹۹/۰۴/۱۰ روابط عمومی کانون دفاتر پیشخوان دولت…

صورتجلسه هشتمین جلسه کمیته کشوری استان گیلان

بازدیدها: ۹۵صورتجلسه هشتمین جلسه کمیته کشوری استان گیلان به تاریخ۹۹/۰۴/۱۰ روابط عمومی کانون دفاتر پیشخوان دولت…